โรคติดการพนันคือ เกิดได้ยังไง

โรคติดการพนันคือ เป็นหนึ่งในความผิดปกติของกลุ่มอาการขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระทำ (Impulse Control Disorders) โดยผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมความต้องการเล่นการพนันของตนเองได้ โกรธเคืองง่ายเมื่อต้องลดหรือหยุดเล่นการพนัน เล่นการพนันจนส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการทำงาน และอาจก่อให้เกิดความต้องการหรือพยายามฆ่าตัวตายจากความเครียดที่เกิดขึ้น 

โรคติดการพนันอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว แม้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สามารถบำบัดและรักษาผู้ที่ติดการพนันได้ด้วยหลายวิธีร่วมกัน หากพบว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการคล้ายติดการพนัน ควรเข้ารับการรักษาและบำบัดกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใข้ชีวิตได้อย่างปกติ

โรคติดการพนันคือ อาการของโรคติดการพนัน

โรคติดการพนันคือ ผู้ที่ติดการพนันจนเข้าข่ายป่วยเป็นโรคติดการพนันมักจะมีอาการต่อไปนี้ 

หมกมุ่นกับการเล่นพนันทุกชนิด คิดหาทางเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนันมากขึ้น  

เพิ่มจำนวนเงินในการเล่นพนันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความตื่นเต้นเร้าใจ 

ไม่สามารถลด ควบคุม หรือหยุดเล่นการพนันได้แม้จะพยายามแล้ว 

หากไม่ได้เล่นการพนันจะรู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่าย 

เล่นการพนันเพื่อสร้างความผ่อนคลายหรือหนีออกจากความรู้สึกผิด ไร้ค่า วิตกกังวล หรือซึมเศร้า 

เล่นการพนันมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินที่เสียไปกลับคืน 

โกหกครอบครัวหรือคนรอบว่าไม่ข้องเกี่ยวกับการเล่นพนัน 

การเล่นพนันส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงานและความสัมพันธ์ 

เกิดความรู้สึกผิดหลังเล่นการพนัน 

ฉ้อโกงหรือขโมยเพื่อนำเงินไปเล่นการพนัน 

ต้องการความช่วยเหลือด้านปัญหาการเงิน 

หากพบว่าตนเองมีพฤติกรรมที่ได้กล่าวไปข้างต้นหรือได้รับการตักเตือนจากเพื่อน ครอบครัว หรือคนรอบข้างเกี่ยวกับการเล่นพนัน ควรเข้าพบแพทย์เพื่อเข้ารับคำปรึกษาและขอคำแนะนำ

โรคติดการ พนันคือ สาเหตุของโรคติดการพนัน

โรคติดการพนันคือ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่าพื้นที่สมองส่วนอินซูลาในผู้ป่วยโรคติดการพนันทำงานมากกว่าปกติหรือมีการทำงานของสารโดปามีนในสมองมากขึ้น จึงอาจส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดที่บิดเบือนไป ทำให้ผู้ป่วยยังคงเล่นพนันต่อไปเรื่อย ๆ และอาการก็จะยิ่งรุนแรงตามไปด้วยหากผู้ป่วยเล่นการพนันมากขึ้น ซึ่งการตอบสนองของสมองในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบเดียวกับสมองของผู้ที่ติดสุราหรือยาเสพติด  

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคติดการพนันได้อย่างแน่ชัด แต่คาดว่าอาจเป็นผลจากปัจจัยทางชีวภาพ กรรมพันธุ์ และสภาพแวดล้อมรวมกัน หรืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น  

อุปนิสัย เช่น ชอบการแข่งขัน กระสับกระส่าย ทำงานหนักเกินไป หุนหันพลันแล่นและเบื่อง่าย เป็นต้น 

การใช้สารเสพติดหรือมีความผิดปกติทางจิต เช่น ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล โรคไบโพลาร์ โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) หรือโรคสมาธิสั้น (ADHD) เป็นต้น 

เพศ โรคติดการพนันพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ลักษณะอาการติดการพนันทั้งเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน 

อายุ มักพบผู้ป่วยโรคติดการพนันอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน โดยเฉพาะผู้ที่เล่นการพนันตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยรุ่นจะมีความเสี่ยงเป็นโรคติดการพนันในอนาคต 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) และกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome: RLS) อย่างยาเสริมโดปามีน เป็นต้น 

ได้รับอิทธิพลจากเพื่อนหรือครอบครัว

การวินิจฉัยโรคติดการ พนันโรคติดการพนันคือ

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจใดที่นำมาใช้การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชได้ แต่แพทย์จะมีการประเมินและตรวจร่างกายเนื่องจากอาการของบางโรคหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดอาจส่งผลให้มีนิสัยที่ไม่คงที่ ขาดความยับยั้งชั่งใจ และทำให้ติดการพนัน  

ในกรณีที่อาการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพูด รูปแบบความคิด อารมณ์และความจำของผู้ป่วย แพทย์จะต้องตรวจสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมร่วมด้วยเพื่อประเมินอาการ และอาจใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-5 มาเป็นเครื่องมือในการตรวจด้วยเช่นกัน โดยแพทย์จะสอบถามผู้ป่วย เพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับการติดการพนันของผู้ป่วย เช่น  

ช่วงอายุที่เริ่มเล่นการพนัน  

มีสมาชิกในครอบครัวหรือคนรู้จักติดการพนันหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ หรือไม่  

ระยะเวลาและความถี่ในการเล่นหรือคิดเกี่ยวกับการพนัน  

จำนวนเงินที่ใช้ในการเล่นพนันหรือเสียพนัน  

สามารถต้านทานที่จะไม่เล่นการพนันได้หรือไม่

การรักษาโรคติดการพนันโรคติดการพนันคือ

แพทย์จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยเพื่อให้รับรู้สาเหตุที่ตนเองต้องเข้ารับการรักษา พร้อมกับใช้หลายวิธีบำบัดโรคติดการพนัน ดังนี้ 

การบำบัด  

การทำพฤติกรรมบำบัดจะมีแนวทางให้ผู้ป่วยได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของตนเองและสอนให้ผู้ป่วยมีทักษะในการลดแรงกระตุ้นที่ทำให้เล่นพนัน หรือการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมที่จะมุ่งเน้นไปยังการแยกแยะความเชื่อในด้านลบ สิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การกระทำที่ไม่เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกทั้งครอบครัวสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดผู้ป่วยได้ด้วยการทำครอบครัวบำบัด และการทำกิจกรรมกลุ่มบำบัดอาจเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการรักษา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดคุยกับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

การใช้ยา 

แพทย์อาจใช้ยาต้านเศร้า (Antidepressants) ยาควบคุมอารมณ์ (Mood Stabilizers) ยาต้านกลุ่มโอปิออยด์ (Opioids Antagonist) หรือยาแก้ปวดชนิดเสพติดในการรักษาอาการที่เกิดขึ้นควบคู่กับการติดการพนัน อย่างภาวะซึมเศร้า โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) หรือโรคสมาธิสั้น (ADHD) ซึ่งยาบางชนิดอาจมีประสิทธิภาพช่วยลดการติดการพนันได้ 

ทั้งนี้ การรักษาและบำบัดโรคติดการพนันทำได้ทั้งแบบการบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาล (Inpatient Program) การบำบัดฟื้นฟูนอกโรงพยาบาล (Outpatient Program) สถานบำบัด  

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอาจช่วยให้ผู้ที่ติดการพนันมีอาการดีขึ้น โดยให้ผู้อื่นที่ไว้ใจเข้ามาช่วยควบคุมด้านการเงิน หลีกเลี่ยงการเข้าถึงสถานที่หรือสถานการณ์ที่อาจกระตุ้นความต้องการที่จะเล่นการพนัน โดยเฉพาะคาสิโนหรือสถานที่ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ติดพนันที่ได้รับการรักษาแล้วสามารถกลับมาติดการพนันได้อีกครั้งเช่นกัน หากผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองต้องการเล่นพนันอีกครั้ง ควรแจ้งให้จิตแพทย์หรือผู้ดูแลทราบเพื่อป้องกันการกลับไปติดการเล่นพนันซ้ำ 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคติดการพนัน 

ผู้ติดการพนันมีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์ กับโรคทางจิตเวชและกระทบต่อสุขภาพทางกาย เช่น อาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ มีความบกพร่องทางพฤติกรรม เกิดความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า ต้องการหรือพยายามที่จะฆ่าตัวตาย เป็นต้น นอกจากนี้ โรคติดการพนันอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว อาทิ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ การทำร้ายร่างกายเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านการทำงาน ปัญหาด้านกฎหมายหรือการจำคุก  

การป้องกันโรคติดการพนัน 

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดการพนันควรหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสังสรรค์กับผู้ที่เล่นพนันหรือไปยังสถานที่ที่มีการเล่นพนัน หากมีพฤติกรรมเข้าข่ายติดการพนันควรไปพบจิตแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัย ซึ่งการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยป้องกันผู้ป่วยไม่ให้มีอาการที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา